Menu

日历

如果以下截止日期已过,并且您想知道您是否仍然可以注册您的产品,请联系我们。

种类

食品类

 • 注册日期

  Nov 15, 2020

 • 样品

  Jan 15, 2021

种类

营养膳食和健康类产品

 • 注册日期

  Nov 15, 2020

 • 样品

  Dec 15, 2020

种类

化妆品

 • 注册日期

  Nov 15, 2020

 • 样品

  Dec 15, 2020

种类

啤酒、饮用水和软饮料

 • 注册日期

  Dec 01, 2020

 • 样品

  Dec 15, 2020

种类

白酒和烈酒

 • 注册日期

  Dec 15, 2020

 • 样品

  Jan 15, 2021

种类

日本清酒

 • 注册日期

  Dec 15, 2020

 • 样品

  Mar 08, 2021

种类

国际优质葡萄酒竞赛

 • 注册日期

  Mar 01, 2021

 • 样品

  Mar 15, 2021